உடலுறவு எப்போதுவைத்தால் நல்லாய் இருக்கும் எண்று தெரியுமா..?

உடலுறவு எப்போதுவைத்தால் நல்லாய் இருக்கும் எண்று தெரியுமா..?

arjun-rampal-lovemaking-615x439
அந்தரங்கம்
உடலுறவின்போது நமது உ டலில் ஏற்படும் சில நிகழ்வு களும், திடீர் மாற்றங்களும்! உலகில் உள்ள பெரும்பான் மையான மக்கள் உடலுறவு க்கும் இதயத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகள் பற்றி தவறான கருத்துகளைக் கொண்டுள் ளனர். ஆனால் இது பற்றி ...
Comments Off on உடலுறவு எப்போதுவைத்தால் நல்லாய் இருக்கும் எண்று தெரியுமா..?

arjun-rampal-lovemaking-615x439
அந்தரங்கம்
உடலுறவின்போது நமது உ டலில் ஏற்படும் சில நிகழ்வு களும், திடீர் மாற்றங்களும்! உலகில் உள்ள பெரும்பான் மையான மக்கள் உடலுறவு க்கும் இதயத்துக்கும் உள்ள தொடர்புகள் பற்றி தவறான கருத்துகளைக் கொண்டுள் ளனர். ஆனால் இது பற்றி ...
Comments Off on உடலுறவு எப்போதுவைத்தால் நல்லாய் இருக்கும் எண்று தெரியுமா..?