உடலுறவு இதயத்தைப் பாதிக்குமா?

உடலுறவு இதயத்தைப் பாதிக்குமா?

0e8d3-02-212x300-615x389
அந்தரங்கம்
நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகில் உள்ள பெரும்பான்மையான நாடுகளில் வாழும் மக்கள் இதயத்துக்கும் உடலுறவுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் பற்றி தவறான கருத்துகளைக் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் இது பற்றி ஆய்வு நிகழ்த்திய காம இயல் வல்லுநர்கள் (Sexologists) உடலுறவால் எந்த ...
Comments Off on உடலுறவு இதயத்தைப் பாதிக்குமா?

0e8d3-02-212x300-615x389
அந்தரங்கம் பல்சுவை
நம் நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகில் உள்ள பெரும்பான்மையான நாடுகளில் வாழும் மக்கள் இதயத்துக்கும் உடலுறவுக்கும் உள்ள தொடர்புகள் பற்றி தவறான கருத்துகளைக் கொண்டுள்ளனர். ஆனால் இது பற்றி ஆய்வு நிகழ்த்திய காம இயல் வல்லுநர்கள் (Sexologists) உடலுறவால் எந்த ...
Comments Off on உடலுறவு இதயத்தைப் பாதிக்குமா?