உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை உணர்த்தும் முத்த‍ங்கள்

உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை உணர்த்தும் முத்த‍ங்கள்

couple-man-kissing-neck-300x193-615x396
அந்தரங்கம்
உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை துணைக்கு உணர்த்தும் சமிஞ்சை (சிக்னல்) முத்த‍ங்கள் – விரிவான அலசல் தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் தரும் முத்தங்கள் நேரத்திற்கேற்ப, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அமையலாம். அந்தந்த சந்தர்ப்பச் சூழ்நிலைகளில் தரப்படுவதின் அடிப் படையிலேயே முத்தங்களின் பெயர் ...
Comments Off on உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை உணர்த்தும் முத்த‍ங்கள்

couple-man-kissing-neck-300x193-615x396 (1)
அந்தரங்கம்
உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை துணைக்கு உணர்த்தும் சமிஞ்சை (சிக்னல்) முத்த‍ங்கள் – விரிவான அலசல் தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் தரும் முத்தங்கள் நேரத்திற்கேற்ப, சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப அமையலாம். அந்தந்த சந்தர்ப்பச் சூழ்நிலைகளில் தரப்படுவதின் அடிப் படையிலேயே முத்தங்களின் பெயர் ...
Comments Off on உடலுறவுக்கு தயார்! என்பதை உணர்த்தும் முத்த‍ங்கள்