உடலுறவில் பெண்கள் …-வெளிப்படும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்!

உடலுறவில் பெண்கள் …-வெளிப்படும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்!

44004881fh
அந்தரங்கம்
உச்சக்கட்டம் என்பது உடலுறவின் போதான உணர்சிவசப்பட்ட நிலைஇறுதிக்கட்டம். அதாவது கிளைமாக்ஸ்.  இதுவே செக்ஸ் தொடர்பான திருப்தியின் அளவுகோல். ஆணைகளுக்கு இது தொடர்பில் சிக்கல்இல் லை. அனால் பெண்கள் விடய த்தில் இது மிக சிக்கல் வாய்ந்தது. எனவே பெண்களின் ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் …-வெளிப்படும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்!

44004881fh
அந்தரங்கம்
உச்சக்கட்டம் என்பது உடலுறவின் போதான உணர்சிவசப்பட்ட நிலை இறுதிக்கட்டம். அதாவது கிளைமாக்ஸ். இதுவே செக்ஸ் தொடர்பான திருப்தியின் அளவுகோல். ஆணைகளுக்கு இது தொடர்பில் சிக்கல் இல் லை. அனால் பெண்கள் விடய த்தில் இது மிக சிக்கல் வாய்ந்தது. ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் …-வெளிப்படும் ஆச்சரியமான உண்மைகள்!