உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற வேண்டுமா?

உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற வேண்டுமா?

02-300x200
அந்தரங்கம்
நம் நாட்டில் பண்டைய காலம் தொட்டே பாலுறவைப் பற்றி பேசுவதே தவறு தீய செயல் என்று கருதப்பட்டு வந்ததால் பாலுறவு பற்றிய பல விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வராமலேயே இருந்து விட்டது. வெளிச்சத்துக்கு வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தவறான பல ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற வேண்டுமா?

01-52
அந்தரங்கம்
நம் நாட்டில் பண்டைய காலம் தொட்டே பாலுறவைப் பற்றி பேசுவதே தவறு தீய செயல் என்று கருதப்பட்டு வந்ததால் பாலுறவு பற்றிய பல விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வராமலேயே இருந்து விட்டது. வெளிச்சத்துக்கு வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தவறான பல ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற….!!!

01-52
அந்தரங்கம்
நம் நாட்டில் பண்டைய காலம் தொட்டே பாலுறவைப் பற்றி பேசுவதே தவறு தீய செயல் என்று கருதப்பட்டு வந்ததால் பாலுறவு பற்றிய பல விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வராமலேயே இருந்து விட்டது. வெளிச்சத்துக்கு வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தவறான பல ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற….!!!

02-300x200
அந்தரங்கம்
நம் நாட்டில் பண்டைய காலம் தொட்டே பாலுறவைப் பற்றி பேசுவதே தவறு தீய செயல் என்று கருதப்பட்டு வந்ததால் பாலுறவு பற்றிய பல விஷயங்கள் வெளிச்சத்துக்கு வராமலேயே இருந்து விட்டது. வெளிச்சத்துக்கு வரவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை தவறான பல ...
Comments Off on உடலுறவில் பெண்கள் மகிழ்ச்சி பெற வேண்டுமா?