உடலுறவில் பரவச நிலையை அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகள்!!!

உடலுறவில் பரவச நிலையை அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகள்!!!

20-1426852741-4fivewaystohaveanexplosiveorgasm
அந்தரங்கம்
சுவைக்க சுவைக்க திகட்டாத இன்பம், காதலின் கரிசனத்தால் பரிசளிக்கப்படுவது தான் புணர்தல். கல்வியறிவின்றி மனிதன் கற்றுக் கொள்ளும் ஒரே செயல்முறை பாடம் என்னவோ கலவுதல் மட்டும் தான். உங்களுக்கு தெரியுமா சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆண்களிடம் இருந்த ஆண்மையில் ...
Comments Off on உடலுறவில் பரவச நிலையை அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகள்!!!

20-1426852741-4fivewaystohaveanexplosiveorgasm-300x225
அந்தரங்கம்
சுவைக்க சுவைக்க திகட்டாத இன்பம், காதலின் கரிசனத்தால் பரிசளிக்கப்படுவது தான் புணர்தல். கல்வியறிவின்றி மனிதன் கற்றுக் கொள்ளும் ஒரே செயல்முறை பாடம் என்னவோ கலவுதல் மட்டும் தான். உங்களுக்கு தெரியுமா சென்ற நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஆண்களிடம் இருந்த ஆண்மையில் ...
Comments Off on உடலுறவில் பரவச நிலையை அடைய நீங்கள் செய்ய வேண்டியவைகள்!!!