உடலுறவின்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணு என்ன செய்யும் தெரியுமா …?

உடலுறவின்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணு என்ன செய்யும் தெரியுமா …?

sperm
அந்தரங்கம்
ஒருமுறை உடல் உறவு கொள்ளும்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணுக் கள் – ஒரு பார்வை ஒருமுறை உடல் உறவு கொள் ளும்போது 380 முதல் 480 மில் லியன் உயிரணு பெண்ணுறுப்பு க்குள் செல்லும். இந்த உயிர ...
Comments Off on உடலுறவின்போது பெண்ணுறுப்புக்குள் செல்லும். ஆணின் உயிரணு என்ன செய்யும் தெரியுமா …?