உடலுக்குள் உட்புகும் வெப்பம்? விபரீதம் தெரியுமா?

உடலுக்குள் உட்புகும் வெப்பம்? விபரீதம் தெரியுமா?

heat_stress_002-615x497
மருத்துவம்
வெப்ப மிகுதியின் தாக்கத்தை நமது உடல் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள முடியாதபோது வெப்ப அழுத்தத்திற்கு (Heat Stress) ஆளாகிறோம். நமது உடலுக்குள் வெப்பமானது உட்புகும்போது பல்வேறு உடல் உபாதைகளுக்கு ஆளாகிறோம். பொதுவாக வெளிப்புற தொழிலாளர்கள் மற்றும் வெப்பம் மிகுந்த சுற்றுச்சூழலில் வேலை ...
Comments Off on உடலுக்குள் உட்புகும் வெப்பம்? விபரீதம் தெரியுமா?