உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்

உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்

உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்
இதுவா, அதுவா என்று ஏதோதோ பதில்களை சொல்லி பார்த்தாலும் எதுவுமே சரி இல்லை. மருத்துவ பேராசிரியர் கூறுகிறார் “மனித கலவிக்கு மிகவும் அத்தியாவசிய பாகம், அவர்களுடைய கை” என்று. கைய்யா?! ஆச்சரியமாய் இருந்தாலும், உடனே நம் மண்டைக்குள் பல்ப் ...
Comments Off on உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்

உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்
,இதுவா, அதுவா என்று ஏதோதோ பதில்களை சொல்லி பார்த்தாலும் எதுவுமே சரி இல்லை. மருத்துவ பேராசிரியர் கூறுகிறார் “மனித கலவிக்கு மிகவும் அத்தியாவசிய பாகம், அவர்களுடைய கை” என்று. கைய்யா?! ஆச்சரியமாய் இருந்தாலும், உடனே நம் மண்டைக்குள் பல்ப் ...
Comments Off on உடலிலேயே செக்ஸுக்கு மிக அத்தியாவசியமான பாகம்