உச்சக்கட்டம் எதைப்பொறுத்தது…?

உச்சக்கட்டம் எதைப்பொறுத்தது…?

bb-300x210
அந்தரங்கம்
இன்ப எழுச்சி நிலையில் உணர்வுகளைத் தூண்டுதல்கள் மேலும் மேலும் தீவிரமகும் போது இதுவரையில் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டிருந்த பாலுணர்வு இறுக்கத்தை உடல் இனியும் வைத்துக்கொள்ள இயலாமல் திடீரென்று உத்வேகத்துடன் வெளியே தள்ளுகிறது. இந்த நிலையையே உச்ச நிலை என்கிறோம். ...
Comments Off on உச்சக்கட்டம் எதைப்பொறுத்தது…?