உங்கள் மனைவியின் காம பசி தீரவிலையா ?

உங்கள் மனைவியின் காம பசி தீரவிலையா ?

download-127-300x165
அந்தரங்கம்
காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞ ன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்ட த்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நி தானமாக, புத்திசாலித்தனமா க செதுக்கினால் அழகிய சிற் பம் கிடைக்கும். மாறாக ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியின் காம பசி தீரவிலையா ?

download-127-300x165-615x338
அந்தரங்கம்
காமம் என்பதே ஒரு கலைதான். சரியாக கையாள்பவன் கலைஞ ன் ஆகிறான், தெரியாதவன் திக்கித் திணறுகிறான். கிட்ட த்தட்ட சிற்பி போலத்தான். பார்த்து, பொறுமையாக, நி தானமாக, புத்திசாலித்தனமா க செதுக்கினால் அழகிய சிற் பம் கிடைக்கும். மாறாக ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியின் காம பசி தீரவிலையா ?