உங்கள் மனைவியிடம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோசம்

உங்கள் மனைவியிடம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோசம்

hqdefault1-300x157
அந்தரங்கம்
உண்ணும் உணவும், உடுத்தும் உடையும் சுத்தமாக இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். அதுபோல தாம்பத்ய உறவு சங்கடமின்றி சந்தோசமாக அமைய சுத்தத்தை கடைபிடிக்கவேண்டும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். சுத்தம் பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதால் துர்நாற்றம் எழுந்து மகிழ்ச்சியான உறவுக்கு முற்றுப்புள்ளி விழுந்துவிடும் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியிடம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோசம்

hqdefault1-300x157
அந்தரங்கம்
உண்ணும் உணவும், உடுத்தும் உடையும் சுத்தமாக இருந்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம். அதுபோல தாம்பத்ய உறவு சங்கடமின்றி சந்தோசமாக அமைய சுத்தத்தை கடைபிடிக்கவேண்டும் என்கின்றனர் நிபுணர்கள். சுத்தம் பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் விடுவதால் துர்நாற்றம் எழுந்து மகிழ்ச்சியான உறவுக்கு முற்றுப்புள்ளி விழுந்துவிடும் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவியிடம் எக்ஸ்ட்ரா சந்தோசம்.