உங்கள் மனைவிக்கு உச்ச கட்டத்தை வர வைக்க என்ன செய்யலாம்?

உங்கள் மனைவிக்கு உச்ச கட்டத்தை வர வைக்க என்ன செய்யலாம்?

உங்கள் மனைவிக்கு உச்ச கட்டத்தை வர வைக்க என்ன செய்யலாம்?
தன்னுடைய காம இச்சை அடங்கும் முன்பே ஆணுக்கு விந்து வெளிப்பட்டு விட்டால் அவளே கலவித்தொழில் செய்வது போல தன் இடுப்பை மேலும் கீழும் அசைப்பாள். ஏன் இப்படியென்றால் புறத்தொழில்களால் பெண்ணை உச்சநிலை அடையச் செய்து அதன்பின் அவளுடன் சேராமல் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவிக்கு உச்ச கட்டத்தை வர வைக்க என்ன செய்யலாம்?