உங்கள் மனைவிக்கு அந்தரங்க சுகம் புது புது முறையில்

உங்கள் மனைவிக்கு அந்தரங்க சுகம் புது புது முறையில்

உங்கள் மனைவிக்கு அந்தரங்க சுகம் புது புது முறையில்
அதிவீரராம பாண்டியன் எழுதிய கொக் கோகம் என்ற நூலில் தாம்பத்திய உற வை, அனுபவிக்க‍லாம் என்பதை ஆழமா கவும் அழுத்த‍மாகவும் எப்படி விவரிக்கி றது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். சுரங்கத்துக்குள் தங்கம் இருக்கிறது ஆனால் பூமியை வெட்டி சுரங்கம் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவிக்கு அந்தரங்க சுகம் புது புது முறையில்