உங்கள் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் உணர்ச்சியில் துடிக்கும் பகுதி எது தெரியுமா.?

உங்கள் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் உணர்ச்சியில் துடிக்கும் பகுதி எது தெரியுமா.?

tamil_couple_ro17.jpg_480_480_0_64000_0_1_0-300x200
அந்தரங்கம்
ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் எந்தெந்த இடங்களில் உணர்ச்சிகள் குவிந்து கிடக்கிறது, குறைந்திருக்கிறது என்பதையும் ஒரு சர்வே நடத்தி சபைக்குக் கொண்டு வந்து விட்டனர் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பாங்கர் பல்கலைக்கழக நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள். இந்த சர்வேயின்படி இரு பாலாருக்கும் காலிலி்தான் மிகக் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் உணர்ச்சியில் துடிக்கும் பகுதி எது தெரியுமா.?

tamil_couple_ro17.jpg_480_480_0_64000_0_1_0-300x200
அந்தரங்கம்
ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் எந்தெந்த இடங்களில் உணர்ச்சிகள் குவிந்து கிடக்கிறது, குறைந்திருக்கிறது என்பதையும் ஒரு சர்வே நடத்தி சபைக்குக் கொண்டு வந்து விட்டனர் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த பாங்கர் பல்கலைக்கழக நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள். இந்த சர்வேயின்படி இரு பாலாருக்கும் காலிலி்தான் மிகக் ...
Comments Off on உங்கள் மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் உணர்ச்சியில் துடிக்கும் பகுதி எது தெரியுமா.?