உங்கள் காமத்தை அடக்கும் வழிகள்!

உங்கள் காமத்தை அடக்கும் வழிகள்!

images-58
அந்தரங்கம்
காமத்தை அடக்கும் வழிகள்உலகில் மனிதனுக்கு காம எண்ணம் தோன்ற வேண்டுமென்றால் அதற்கு முதலில் மூளை காம எண்ணத்தை ஏற்படுத்தி கட்டளை பிறப்பிக்க வேன்டும். அதன் பிறகு உடல் தன்னை தயார் செய்து கொண்டு உறவில் இறங்குகிறது.ஆனால் இந்த காம ...
Comments Off on உங்கள் காமத்தை அடக்கும் வழிகள்!