உங்களையே சுத்திச் சுத்தி வரணுமா?

உங்களையே சுத்திச் சுத்தி வரணுமா?

couples1-300x225
அந்தரங்கம்
காதல் நினைவுகள், காதலோ டு இணைந்த செயல்பாடுகள் தான் மனிதர்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றன. நேசத்தோடு சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும். தம்பதியருக்கிடையே அன்பு, பாசத்தோடு கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் நினைவுகளும், செயல்பாடுகளும் இருந்தால் தான் இருவருக்கிடையேயான பிணைப்புகள் அதிகரிக்கும் ...
Comments Off on மனைவி, உங்களையே சுத்திச் சுத்தி வரவேண்டுமா..?

kalory-1
அந்தரங்கம்
உங்கள் மனைவி, உங்களையே சுத்திச் சுத்தி வரணுமா? – சில ஆரோக்கிய குறிப்புகள் காதல் நினைவுகள், காதலோ டு இணைந்த செயல்பாடுகள் தான் மனிதர்களை செயல்படு த்திக் கொண்டிருக்கின்றன. நேசத்தோடு சொல்லப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உடனடியாக நிறைவேற்றப்படும். தம்பதி ...
Comments Off on மனைவி, உங்களையே சுத்திச் சுத்தி வரணுமா?