உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பு செக்ஸ் தேவைதான் என்பதற்கு வலுவான காரணங்கள்

உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பு செக்ஸ் தேவைதான் என்பதற்கு வலுவான காரணங்கள்

images-123
அந்தரங்கம்
திருமணத்திற்கு முன்பு செக்ஸ் என்ற கோட்பாடு என்பது வரைமுறையற்ற செக்ஸ் உறவுகளுக்கு வழி வகுத்து விடும் என்று அஞ்சப்பட்டாலும் அது தேவைதான் என்பதற்கு வலுவான காரணங்கள் உள்ளன. 1. ஆணும் பெண்ணும் கிட்டத்தட்ட 15 வயதில், உடல் ரீதியாக ...
Comments Off on உங்களுக்கு திருமணத்திற்கு முன்பு செக்ஸ் தேவைதான் என்பதற்கு வலுவான காரணங்கள்