இல்லற சுகம் – ஏன் எப்போது எப்படி..? :: இல்லறம் ஒரு நல்லறம்

இல்லற சுகம் – ஏன் எப்போது எப்படி..? :: இல்லறம் ஒரு நல்லறம்

Sex-how-to-orgasm-300x197
அந்தரங்கம்
:இல்லற வாழ்க்கையில் தம்பதியர் இருவரும் தனியாக சந்திக்கும் ஒரே இடம் படுக்கையறைதான். அங்கேயும் அவசர கதியில் இயங்கும் ஆண்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். இதனால் பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கும் மனைவி ஏமாற்றமடைய நேரிடுகிறது. எனவே மனைவியை கவரும் வகையில் நடந்துகொள்ள ...
Comments Off on இல்லற சுகம் – ஏன் எப்போது எப்படி..? :: இல்லறம் ஒரு நல்லறம்

Sex-how-to-orgasm-300x197
அந்தரங்கம்
இல்லற வாழ்க்கையில் தம்பதியர் இருவரும் தனியாக சந்திக்கும் ஒரே இடம் படுக்கையறைதான். அங்கேயும் அவசர கதியில் இயங்கும் ஆண்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றனர். இதனால் பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கும் மனைவி ஏமாற்றமடைய நேரிடுகிறது. எனவே மனைவியை கவரும் வகையில் நடந்துகொள்ள ...
Comments Off on இல்லற சுகம் – ஏன் எப்போது எப்படி..? :: இல்லறம் ஒரு நல்லறம்