இல்லறத்தில் திருப்தியில்லையா? கிச்சனில் மருந்திருக்கு !

இல்லறத்தில் திருப்தியில்லையா? கிச்சனில் மருந்திருக்கு !

07-winter-sex300
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் தடை ஏற்பட்டால் ஆண்களிடையே ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ஆணோ, பெண்ணோ வாழ்வில் எத்தனையோ வளங்கள் இருந்தாலும் இல்லற சுகம் திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையே நரகமாக போய்விடுகிறது. தாம்பத்ய உறவில் பிரச்சினை ஏற்படுவதற்கு மனஅழுத்ததினால் ...
Comments Off on இல்லறத்தில் திருப்தியில்லையா? கிச்சனில் மருந்திருக்கு !

07-winter-sex300
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் தடை ஏற்பட்டால் ஆண்களிடையே ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ஆணோ, பெண்ணோ வாழ்வில் எத்தனையோ வளங்கள் இருந்தாலும் இல்லற சுகம் திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையே நரகமாக போய்விடுகிறது. தாம்பத்ய உறவில் பிரச்சினை ஏற்படுவதற்கு மனஅழுத்ததினால் ...
Comments Off on இல்லறத்தில் திருப்தியில்லையா? கிச்சனில் மருந்திருக்கு !

07-winter-sex300
அந்தரங்கம்
தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் தடை ஏற்பட்டால் ஆண்களிடையே ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது. ஆணோ, பெண்ணோ வாழ்வில் எத்தனையோ வளங்கள் இருந்தாலும் இல்லற சுகம் திருப்திகரமாக இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையே நரகமாக போய்விடுகிறது. தாம்பத்ய உறவில் பிரச்சினை ஏற்படுவதற்கு மனஅழுத்ததினால் ...
Comments Off on இல்லறத்தில் திருப்தியில்லையா? கிச்சனில் மருந்திருக்கு !