இறுதித் தருணத்தில் காலை வாரிய ரோபோ தொழில்நுட்பங்கள்

இறுதித் தருணத்தில் காலை வாரிய ரோபோ தொழில்நுட்பங்கள்

robotic
தொழில்நுட்பம்
சில வாரங்களுக்கு முன்னர் DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ஆனது புதிய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ரோபோக்களுக்கான போட்டி ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இப் போட்டியில் பங்குபற்றிய அசையும் ரோபோக்களில் 8 ரோபோக்கள் தாம் ...
Comments Off on இறுதித் தருணத்தில் காலை வாரிய ரோபோ தொழில்நுட்பங்கள்

robotic_001-615x340
தொழில்நுட்பம்
சில வாரங்களுக்கு முன்னர் DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ஆனது புதிய தொழில்நுட்பங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ரோபோக்களுக்கான போட்டி ஒன்றினை ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இப் போட்டியில் பங்குபற்றிய அசையும் ரோபோக்களில் 8 ரோபோக்கள் தாம் ...
Comments Off on இறுதித் தருணத்தில் காலை வாரிய ரோபோ தொழில்நுட்பங்கள்