இருவரும் எளிதல் முழு இன்பம் பெற சிறந்த நிலைகள்

இருவரும் எளிதல் முழு இன்பம் பெற சிறந்த நிலைகள்

1414641834.54278-300x191
அந்தரங்கம்
கலவிக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலை, பெண் மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு, தனது புட்டத்தின் கீழ் சற்று உயரமான தலையணையை வைத்துக்கொள்வதுதான். இந்த நிலையில், ஆண் – பெண் இருவருக்கும் எந்தவிதமான சிரமமும் இருப்பதில்லை. மேலும், இருவரும் எளிதல் முழு இன்பம் ...
Comments Off on இருவரும் எளிதல் முழு இன்பம் பெற சிறந்த நிலைகள்

1414641834.54278-300x191
அந்தரங்கம்
1. கலவிக்கு ஏற்ற சிறந்த நிலை, பெண் மல்லாந்து படுத்துக்கொண்டு, தனது புட்டத்தின் கீழ் சற்று உயரமான தலையணையை வைத்துக்கொள்வதுதான். இந்த நிலையில், ஆண் – பெண் இருவருக்கும் எந்தவிதமான சிரமமும் இருப்பதில்லை. மேலும், இருவரும் எளிதல் முழு ...
Comments Off on இருவரும் எளிதல் முழு இன்பம் பெற சிறந்த நிலைகள்