இராஜநாக காதலன் ரோமியலஸ் !

இராஜநாக காதலன் ரோமியலஸ் !

இராஜநாக காதலன் ரோமியலஸ் !
நிறையப் பேர் வைட் காலர் ஜாப்பிற்கே ஆசைப்படுபவர்களாக இருக்கிறார்கள், ஆனால் ரோமியலஸ் விடேகர் தமது வாழ்க்கையை காட்டின் அதிசயங்களையும் ஆச்சர்யங்களையும் நுகர்வதற்காக இயற்கையோடு தம்மை இணைத்துக் கொண்டார். யார் இவர் ? என்ற எனது தேடல் இவரைப் பற்றி ...
Comments Off on இராஜநாக காதலன் ரோமியலஸ் !