இரத்தத்திலுள்ள நோய்களைக் கண்டறியும் அதி நவீன தொழில்நுட்பம்

இரத்தத்திலுள்ள நோய்களைக் கண்டறியும் அதி நவீன தொழில்நுட்பம்

nano_patch_002-615x255
தொழில்நுட்பம்
இரத்தத்தில் தொற்றக்கூடிய எந்த வகை நோயினையும் கண்டறியக்கூடிய நனோ பச் (nano-patch) ஒன்றினை அவுஸ்திரேலிய விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். இதனை மிகவும் நுண்ணிய ஊசிகளின் ஊடாக விரைவாகவும், எவ்வித வலியும் ஏற்படாமலும் குருதியில் செலுத்த முடியும். இவ்வாறு செலுத்துவதன் ஊடாக ...
Comments Off on இரத்தத்திலுள்ள நோய்களைக் கண்டறியும் அதி நவீன தொழில்நுட்பம்