இரண்டு வாரங்களுக்கு யாரோடும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்!

இரண்டு வாரங்களுக்கு யாரோடும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்!

images-6-615x408
அந்தரங்கம்
இந்த பேன்கள் முக்கியமாக உடலுறவு வழியாகத் தான் தொ ற்றிக் கொள்கின்றன. இ வற்றில் மூன்று வகை உ ண்டு. முதிர் பேன் (Adult ) இளம் பேன் (nymph) ம ற்றும் ஈர் (nits). முதிர்ந்த பெண் ...
Comments Off on இரண்டு வாரங்களுக்கு யாரோடும் உடலுறவு கொள்ளாதீர்!