இப்படிப்பட்ட ATM மெஷின் நமக்கு கிடைக்காமல் போச்சே... செம்ம கொமடிக் காட்சி!...

இப்படிப்பட்ட ATM மெஷின் நமக்கு கிடைக்காமல் போச்சே… செம்ம கொமடிக் காட்சி!…

atm_money_002.w540
வினோதங்கள்
தற்போது மக்கள் தனக்கு வரும் வருமானத்தில் சிறிதளவு சேமிப்புக்கு என்று ஒதுக்கி வைத்து வருகின்றனர். இவ்வாறு சேமிப்பதற்கு பல வங்கிகள், தபால்நிலையங்கள் என காணப்படுகிறது. இவ்வாறு வங்கிகளில் நாம் சேமித்து வைத்திருக்கும் பணத்தினை நாம் நினைத்த நேரத்தில் எடுத்துவிட ...
Comments Off on இப்படிப்பட்ட ATM மெஷின் நமக்கு கிடைக்காமல் போச்சே… செம்ம கொமடிக் காட்சி!…