இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த சில ஆலோசனைகள்…!!

இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த சில ஆலோசனைகள்…!!

passionate-couple-350x197
அந்தரங்கம்
  காட்டாற்று வெள்ளம் போலத்தான் செக்ஸ் உறவும். எப்போது தொடங்கும், எங்கு முடியும், எப்படிப் போகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. உறவில் புகுந்து விட்டால் போகிற பக்கமெல்லாம் நம்மையும் இழுத்துக் கொண்டு ஓடும். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கட்டுப்பாடு, நினைவு, ...
Comments Off on இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த

031
அந்தரங்கம்
காட்டாற்று வெள்ளம் போலத்தான் செக்ஸ் உறவும். எப்போது தொடங்கும், எங்கு முடியும், எப்படிப் போகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. உறவில் புகுந்து விட்டால் போகிற பக்கமெல்லாம் நம்மையும் இழுத்துக் கொண்டு ஓடும். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கட்டுப்பாடு, நினைவு, சமயோசிதம், ...
Comments Off on இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த சில ஆலோசனைகள்…!!

031
அந்தரங்கம்
காட்டாற்று வெள்ளம் போலத்தான் செக்ஸ் உறவும். எப்போது தொடங்கும், எங்கு முடியும், எப்படிப் போகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. உறவில் புகுந்து விட்டால் போகிற பக்கமெல்லாம் நம்மையும் இழுத்துக் கொண்டு ஓடும். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கட்டுப்பாடு, நினைவு, சமயோசிதம், ...
Comments Off on இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த சில ஆலோசனைகள்…!!

031
அந்தரங்கம்
காட்டாற்று வெள்ளம் போலத்தான் செக்ஸ் உறவும். எப்போது தொடங்கும், எங்கு முடியும், எப்படிப் போகும் என்று யாருக்கும் தெரியாது. உறவில் புகுந்து விட்டால் போகிற பக்கமெல்லாம் நம்மையும் இழுத்துக் கொண்டு ஓடும். அப்படிப்பட்ட சமயத்தில் கட்டுப்பாடு, நினைவு, சமயோசிதம், ...
Comments Off on இன்ப வெள்ளத்தில் முழுமையாக நீந்த சில ஆலோசனைகள்…!!