இன்பத்துக்கு இதுகும் ஒரு அடையலாம்

இன்பத்துக்கு இதுகும் ஒரு அடையலாம்

004-201x300
அந்தரங்கம்
  விரல் நகங்களால் ஆண் அல்லது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகளை கீறுவது அல்லது அழுத்தும் படியாக பதிப்பதே நகக்குறி எனப்படும். நீண்ட நேரம் காமத்துக்கு காத்திருந்த துணை தாமதமாக வரும் துணையின் மீது நக்குறி பதிக்க சரியான தருணம் ...
Comments Off on இன்பத்துக்கு இதுகும் ஒரு அடையலாம்

sexai-300x167
அந்தரங்கம்
விரல் நகங்களால் ஆண் அல்லது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகளை கீறுவது அல்லது அழுத்தும் படியாக பதிப்பதே நகக்குறி எனப்படும். நீண்ட நேரம் காமத்துக்கு காத்திருந்த துணை தாமதமாக வரும் துணையின் மீது நக்குறி பதிக்க சரியான தருணம் ஆகும். ...
Comments Off on இன்பத்துக்கு இதுகும் ஒரு அடையலாம்

sexai-300x167
அந்தரங்கம்
விரல் நகங்களால் ஆண் அல்லது பெண்ணின் உடல் உறுப்புகளை கீறுவது அல்லது அழுத்தும் படியாக பதிப்பதே நகக்குறி எனப்படும். நீண்ட நேரம் காமத்துக்கு காத்திருந்த துணை தாமதமாக வரும் துணையின் மீது நக்குறி பதிக்க சரியான தருணம் ஆகும். ...
Comments Off on இன்பத்துக்கு இதுகும் ஒரு அடையலாம்