இணையத்தை பயன்படுத்தும் அனைவரின் கவனத்திற்கு!...

இணையத்தை பயன்படுத்தும் அனைவரின் கவனத்திற்கு!…

computer_use_002.w540
Videos
  நீங்கள் இணைய உலாவி மூலம் இணையத்தை பயன்படுத்துகையில் உங்கள் நடவடிக்கைகள் அனைத்தும் குறிப்பிட்ட இணைய உலாவியில் சேமிக்கப்படுகின்றது. அதாவது நீங்கள் செல்லும் தளங்கள் உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரிகள் என அனைத்தும் சேமிக்கப்படும். எனவே பொது இடங்களில் பயன்படுத்தும் ...
Comments Off on இணையத்தை பயன்படுத்தும் அனைவரின் கவனத்திற்கு!…