ஆ ஆ ஆ : பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்?

ஆ ஆ ஆ : பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்?

sound-of-stereo-unicorn-music-video-300x184
அந்தரங்கம்
பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்? சத்தமானது சங்கீதாமாக ஒலிக்கும் இடம் படுக்கை அறை. கிசுகிசுப்போ, உரத்த குரலோ எதுவென்றாலும் அந்த நேரத்தில் அதிகம் சத்தம் எழுப்புவது பெண்கள்தான் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். டென்னிஸ் விளையாடும்போது உச்சப்பட்ச ...
Comments Off on ஆ ஆ ஆ : பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்?

sound-of-stereo-unicorn-music-video-418x215-615x316
அந்தரங்கம்
பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்? சத்தமானது சங்கீதாமாக ஒலிக்கும் இடம் படுக்கை அறை. கிசுகிசுப்போ, உரத்த குரலோ எதுவென்றாலும் அந்த நேரத்தில் அதிகம் சத்தம் எழுப்புவது பெண்கள்தான் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். டென்னிஸ் விளையாடும்போது உச்சப்பட்ச ...
Comments Off on ஆ ஆ ஆ : பெண்கள் அந்த நேரத்தில் சத்தம் போடுவது ஏன்?