ஆபத்தான இடங்களில் வசிக்கும் மக்களின் த்ரில் வாழ்க்கை

ஆபத்தான இடங்களில் வசிக்கும் மக்களின் த்ரில் வாழ்க்கை

dangerous_places_001
வினோதங்கள்
உலகம் என்னும் கூட்டில் தங்கள் சூழ்நிலைகளுக்கேற்றவாறும், தேவைகளுக்கேற்றவாறும் மனிதன் வாழ்ந்து வருகிறான். காடு, மலை, கடல் என இயற்கையோடு ஒன்றிணைந்து பலர் வாழ்ந்து வந்தாலும், ஆபத்தான இடங்களிலும் சிலர் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவ்வாறு அழகிய ஆபத்தான இடங்கள் ...
Comments Off on ஆபத்தான இடங்களில் வசிக்கும் மக்களின் த்ரில் வாழ்க்கை