ஆனந்தமாக மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ள இதை வாசிக்கவும்

ஆனந்தமாக மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ள இதை வாசிக்கவும்

JJvu1
அந்தரங்கம்
கலவி நிலையும் முறை யும் ஆணும் பெண்ணும் கூடி கலவி செய்வதில் கீழ்க்கண்ட செய ல்கள் இடம்பெறுகின்றது. 1.ஸ்பரிசம், 2.உராய்வு, 3.உட்புகுத்துதல், 4.அசைவுகள், 5.உச்ச கட்டம் 1.ஸ்பரிசம் கலவியின் முதல் கட்டத்தில் ஆணின் லிங்கமும், பெண்ணின் யோனியும் ஒன்றையொன்று ...
Comments Off on ஆனந்தமாக மனைவியுடன் உடலுறவு கொள்ள இதை வாசிக்கவும்