ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளுடன் பிறந்தவர் 77 வயதிலும் பாலியல் தொழில் செய்யும் அதிசயம்

ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளுடன் பிறந்தவர் 77 வயதிலும் பாலியல் தொழில் செய்யும் அதிசயம்

ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளுடன் பிறந்தவர் 77 வயதிலும் பாலியல் தொழில் செய்யும் அதிசயம்
77 வயதான பெண்ணொருவர் விலைமாதுவாக இருப்பதுவே நம்ப முடியாது. ஆனால் ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளுடன் பிறந்த ஆண் ஒருவர் தனது 77ஆவது வயதிலும் விலைமாதுவாக தொழில் புரிக்கின்றார் என்றால் நம்பமுடிகின்றதா? க்ளோடெட் என்ற 77 வயதான ஆண் ...
Comments Off on ஆண் மற்றும் பெண் உறுப்புகளுடன் பிறந்தவர் 77 வயதிலும் பாலியல் தொழில் செய்யும் அதிசயம்