ஆண் பெண் உடலுறவு உச்சக்கட்டம் தெரியாதவர்கள் ?

ஆண் பெண் உடலுறவு உச்சக்கட்டம் தெரியாதவர்கள் ?

Young couple kissing and hugging on the bed in bedroom
அந்தரங்கம்
ஆணைவிட பெண்ணுக்குக்கலவி உச்சம்தாமதப்படுகிறது என்பதற்கு, வரலாற்றுரீதியாகபெண்ணின் பாலியல்வெளி ப்பாடு ஒடுக்கப்பட்டிருப்பதே காரணம்.உச்சகட்டம் என்பதை அறியாத இந்தியப்பெண்கள் 80 சதவீதத்துக்கும் மேல்இருக்கி ன்றனர் என்றும், அவ்வாறு அடக்கப்பட்ட பாலுந்த ஆற்றல் (Libidinal Energy), பெண்களை மனநோய்க்கு ஆளாக்கி வருகிறது என்றும்பாலியல் ...
Comments Off on ஆண் பெண் உடலுறவு உச்சக்கட்டம் தெரியாதவர்கள் ?