“ஆண்மை சோதனை” செய்வது எப்படி?

“ஆண்மை சோதனை” செய்வது எப்படி?

christina-kirchener-argentine-president-150x300
அந்தரங்கம்
ஆணுக்கு அவருடைய விந்துக்களில் உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கை எந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை ஆணின் விந்து சாம்பிள் எடுத்து பரிசோதனைக்கு அனுப்புவார்கள். அதில் உள்ள உயிரணுக்களின் எண்ணிக்கையை வைத்து அவருக்கு ஆண்மை பரிசோதனை என்று தவறாகப் புரிந்துகொண்டு இருக்கிறார்கள். இது ...
Comments Off on “ஆண்மை சோதனை” செய்வது எப்படி?