ஆண்மை குறைபாடுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் தீர்வு

ஆண்மை குறைபாடுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் தீர்வு

150403175800-01-sleeping-temp-040315-super-169-615x346
மருத்துவம்
இல்லற உறவில் ஈடுபாடு இருந்தும், பல ஆண்களுக்கு ஆண்மைத்தன்மையில் உள்ள குறைபாடுகளின் காரணமாக, மனைவிக்குப் பூரண மகிழ்ச்சி தர இயலாமல் போகும். இன்னும் சிலருக்கோ, விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கைக் குறைபாடு, உரிய எழுச்சி ஏற்படாமல் போதல், பாலுணர்வு வேட்கைக் குறைதல் ...
Comments Off on ஆண்மை குறைபாடுக்கு சித்த மருத்துவத்தின் தீர்வு