ஆண்குறி விரைப்பு அடையாமலேயே விந்து வெளியேறுகிறதா?

ஆண்குறி விரைப்பு அடையாமலேயே விந்து வெளியேறுகிறதா?

download-2
அந்தரங்கம்
உங்க ஆண்குறி விரைப்பு அடையாமலேயே விந்து வெளியேறுகிறதா? அதை எவ்வாறு தடுப்பது? ஆண்களே! உங்களது துணையுடன் நீங்கள் தாம்பத்தி யம் கொள்ளும்போது உங்க ஆண் குறி விரைப்பு வராமல் அதே நேரத்தில் விந்து வெளியேறி விடுகிற தா? பயம் ...
Comments Off on ஆண்குறி விரைப்பு அடையாமலேயே விந்து வெளியேறுகிறதா?