ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவதற்கான காரணங்கள்!!!

ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவதற்கான காரணங்கள்!!!

23-1429770176-8reasonswhyamancouldsaynotointercourse-300x225-300x225
அந்தரங்கம்
உடலுறவு சார்ந்த சில குழப்பங்களினாலும், தெளிவான அறிவின்மையினாலும் சில ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவது உண்டு. அவர்களே அவர்களால் சரியான முறையில் அல்லது சீரான முறையில் உடலுறவுக் கொள்ள முடியாது என்று நினைப்பதும் ஒருவகையான காரணமாகும். இன்னும் சிலர், ...
Comments Off on ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவதற்கான காரணங்கள்

23-1429770146-3reasonswhyamancouldsaynotointercourse
பல்சுவை
உடலுறவு சார்ந்த சில குழப்பங்களினாலும், தெளிவான அறிவின்மையினாலும் சில ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவது உண்டு. அவர்களே அவர்களால் சரியான முறையில் அல்லது சீரான முறையில் உடலுறவுக் கொள்ள முடியாது என்று நினைப்பதும் ஒருவகையான காரணமாகும். இன்னும் சிலர், ...
Comments Off on ஆண்கள் உடலுறவுக் கொள்ள தயங்குவதற்கான காரணங்கள்!!!