ஆண்கள் அதில் இன்பம் பெற படிக்கவும்

ஆண்கள் அதில் இன்பம் பெற படிக்கவும்

0lFsD-298x295
அந்தரங்கம்
காமத்தில்ஈடுபடும்போது தகுந்தமுன் விளையாட்டுகளுடன் பெண்ணை கலவிக்குத்தயார் செய்யவேண்டியது மிக அவசியம். வறண்டு போன பெண் ணுறுப்பில் உடலுறவு செய்வதுபோ ன்ற கொடுமை எதுவும் இல்லை. பெ ண்ணுக்கு எரிச்சலும் வலியும் அதிக மாகி வெறுக்கத்தொடங்கிவிடுவாள் . எனவே நண்பர்களே.. ...
Comments Off on ஆண்கள் அதில் இன்பம் பெற படிக்கவும்