ஆண்களை நீண்ட நேரம் உறவுகொள்ள வைக்க பெண்களால் முடியும் !!!!

ஆண்களை நீண்ட நேரம் உறவுகொள்ள வைக்க பெண்களால் முடியும் !!!!

indian-desi-woman-kiss131-300x200
அந்தரங்கம்
ஆண்மை வெகுநேரம் விரைப்புடன் சமாளிக்கவும் – விந்து வெளிவருவதில் தாமதம் ஏற்படுத்தவும் – அனுபவப்பட்ட பெண்களால் முடியும். இதை நிரூபித்துக்காட்ட வார்டன் சரசா மெய்ப்பித்தாள். பஜனைக் கலையில் சரசா கைதேர்ந்தவள் தான். இதனை மோகனிடம் நிலைநாட்டினாள். எல்லா பெண்களாலும் ...
Comments Off on ஆண்களை நீண்ட நேரம் உறவுகொள்ள வைக்க பெண்களால் முடியும் !!!!