ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் - ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு

ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் – ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு

37241993cheating-husband31
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது ஏற்படும் ஏமாற்றங்களால், ஆண்கள் தங்களுக்கு ஆண்மை இல்லை என்று பயப்படுகிறார்கள் அதனைப்பற்றி ஒரு விரிவான அலசல். பெரும்பான்மையான ஆண்கள் தவறான படங்களைப்பார்த்தும் காதால் கேட்டும் தன்னை தானே குறைவாக எடைபோடுகின்றனர். முதலில் ஆண்மை குறைவுப்பற்றி ஆண்களிடம் ...
Comments Off on ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் – ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு

37241993cheating-husband31
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது ஏற்படும் ஏமாற்றங்களால், ஆண்கள் தங்களுக்கு ஆண்மை இல்லை என்று பயப்படுகிறார்கள் அதனைப்பற்றி ஒரு விரிவான அலசல். பெரும்பான்மையான ஆண்கள் தவறான படங்களைப்பார்த்தும் காதால் கேட்டும் தன்னை தானே குறைவாக எடைபோடுகின்றனர். முதலில் ஆண்மை குறைவுப்பற்றி ஆண்களிடம் ...
Comments Off on ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் – ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு

37241993cheating-husband31
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது ஏற்படும் ஏமாற்றங்களால், ஆண்கள் தங்களுக்கு ஆண்மை இல்லை என்று பயப்படுகிறார்கள் அதனைப்பற்றி ஒரு விரிவான அலசல். பெரும்பான்மையான ஆண்கள் தவறான படங்களைப்பார்த்தும் காதால் கேட்டும் தன்னை தானே குறைவாக எடைபோடுகின்றனர். முதலில் ஆண்மை குறைவுப்பற்றி ஆண்களிடம் ...
Comments Off on ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் – ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு

37241993cheating-husband31
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது ஏற்படும் ஏமாற்றங்களால், ஆண்கள் தங்களுக்கு ஆண்மை இல்லை என்று பயப்படுகிறார்கள் அதனைப்பற்றி ஒரு விரிவான அலசல். பெரும்பான்மையான ஆண்கள் தவறான படங்களைப்பார்த்தும் காதால் கேட்டும் தன்னை தானே குறைவாக எடைபோடுகின்றனர்.   முதலில் ஆண்மை குறைவுப்பற்றி ...
Comments Off on ஆண்களே!! கட்டயாம் படியுங்கள் – ஆண்மைக் குறைபாடு குறித்து ஓர் ஆய்வு