ஆண்களுக்கு குண்டு பெண்களைதான் அதிகம் பிடிக்குமாம்… ஏன் தெரியுமா?

ஆண்களுக்கு குண்டு பெண்களைதான் அதிகம் பிடிக்குமாம்… ஏன் தெரியுமா?

tamil-cinema-dress-change-photos-254x300
அந்தரங்கம்
அனைத்து ஆண்களும் வெளியே அனைவரிடமும் தான் திருமணம் செய்யும் பெண், ஒல்லியாக, சற்று என் உயரமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையில் ஆண்களுக்கு ஒல்லியான பெண்களை விட குண்டுப் பெண்கள் தான் பிடிக்கும் என்று ...
Comments Off on ஆண்களுக்கு குண்டு பெண்களைதான் அதிகம் பிடிக்குமாம்… ஏன் தெரியுமா?