ஆண்களின் விதைப்பையில் உண்டாகும் வலிகள்

ஆண்களின் விதைப்பையில் உண்டாகும் வலிகள்

ஆண்களின் விதைப்பையில் உண்டாகும் வலிகள்
பல ஆண்களுக்கு தங்களது உடல்சார்ந்த விஷயங்களில் போதிய அடிப் படை அறிவுக்கூட இல்லாமல் இருந்து வருகின்றனர். மேலும் அடிப்படை அறிவு இருக்கும் ஒரு சிலரும் அலட்சியமாக இருந்து விடுகின்றனர். தன் உடலில் உள்ள ஆண்குறியின் கீழுள்ள‍ விதை ப்பையை ...
Comments Off on ஆண்களின் விதைப்பையில் உண்டாகும் வலிகள்