ஆணை வெறுக்கக் காமசூத்திரம் கூறும் காரணங்கள்

ஆணை வெறுக்கக் காமசூத்திரம் கூறும் காரணங்கள்

06-225x300
அந்தரங்கம்
  ஒரு பெண்ணை ஆண், மனதார விரும்பி வரும் போது அவனை அவள் புறக்கணிக்கிறாள் என்றால் அதற்கு ஒவ்வொருவரும் வேறு காரணத்தை நாமாகத் தீர்மானித்துக் கொள்வோம். ஆனால் காமசூத்திரம் இதற்கு சுமார் 20 காரணங்களைத் தொகுத்துச் சொல்கிறது. அவை ...
Comments Off on ஒரு பெண், ஆணை வெறுக்கக் காமசூத்திரம் கூறும் காரணங்கள்