ஆணுறுப்பிலிருந்து ஒரு முறை விந்து வெளியேறினால் மீண்டும் எப்போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையும் தெரியுமா ?

ஆணுறுப்பிலிருந்து ஒரு முறை விந்து வெளியேறினால் மீண்டும் எப்போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையும் தெரியுமா ?

lovemaking-music-1060959-flash
அந்தரங்கம்
உடலுறவின் போது ஆண்களுக்கு எழும் மிகச்சாதாரண பிர ச்சனைகளைக்கூட ஆண்மைக் குறைவு என்று நினைத்துக்கொண் டு, அதற்கு தவறான நபர்களால் தவறான வழி காட்டுதல்களாகும், ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையுட னும் இருந்து வருகின்றன• முதலில் ஆண்மைக்குறைவு என்றால் என் ...
Comments Off on ஆணுறுப்பிலிருந்து ஒரு முறை விந்து வெளியேறினால் மீண்டும் எப்போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையும் தெரியுமா ?

sperm.shutterstock
Videos
உடலுறவின் போது ஆண்களுக்கு எழும் மிகச்சாதாரண பிர ச்சனைகளைக்கூட ஆண்மைக் குறைவு என்று நினைத்துக்கொண் டு, அதற்கு தவறான நபர்களால் தவறான வழி காட்டுதல்களாகும், ஒருவித தாழ்வு மனப்பான்மையுட னும் இருந்து வருகின்றன• முதலில் ஆண்மைக்குறைவு என்றால் என் ...
Comments Off on ஆணுறுப்பிலிருந்து ஒரு முறை விந்து வெளியேறினால் மீண்டும் எப்போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையும் தெரியுமா ?