ஆட்டைக் கற்பழித்த அலங்கோலம் பிடித்தவன் யாரு? பிறந்திருக்கின்ற குட்டியைப் பாருங்கள் (video)

ஆட்டைக் கற்பழித்த அலங்கோலம் பிடித்தவன் யாரு? பிறந்திருக்கின்ற குட்டியைப் பாருங்கள் (video)

67656335Untitled (1)
ஹாட் கிசு கிசு
வட இந்திய மாநிலத்தில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் மனித உருவில் ஆடு ஒன்று குட்டியின்றுள்ளது. ...
Comments Off on ஆட்டைக் கற்பழித்த அலங்கோலம் பிடித்தவன் யாரு? பிறந்திருக்கின்ற குட்டியைப் பாருங்கள் (video)