அவளின் அங்க இலட்சணம்.. இப்படி இருந்தால்?

அவளின் அங்க இலட்சணம்.. இப்படி இருந்தால்?

அவளின் அங்க இலட்சணம்.. இப்படி இருந்தால்?
*சித்திரம் வரைபவருக்கும் சிலை வடிப்பவருக்கும் பெண்மையின் அங்க இலட்சணங்கள் (சாமுத்திரிகா இலட்சணம்) தெரிந்திருக்க வேண்டுமென்பது பழைய மரபு. அங்க இலட்சணங்கள் ஒருவரின் குனாதிசியங்களின் வெளிப்பாட்டினைப் புலப்படுத்த வல்லன என்பதனை முன்னோர்கள் ஆராய்ந்து கூறியுள்ளனர். இறைவனை பாதாதி கேசமாகவும் பெண்ணைக் ...
Comments Off on அவளின் அங்க இலட்சணம்.. இப்படி இருந்தால்?