அவருடைய விந்து உள்ளே சென்ற பின் வழிகின்றது அது ஏன்?

அவருடைய விந்து உள்ளே சென்ற பின் வழிகின்றது அது ஏன்?

1546285_652377644807907_1140873142_n
அந்தரங்கம்
கேள்வி- நாங்கள் திருமணமாகி ஒரு மதம் நிறைவு பெறுகின்றது.திருமணம் ஆகி இருவரும் பதுன்மூன்று நாள் ஒன்றாக இருந்தோம்.பின் அவர் வெளி நாடு திரும்பிவிட்டார்.விரைவில் நான் சென்று விடுவேன் அவரிடம்.திருமணத்தின் பின் நாம் கலவியில் 5-6 தடைவை ஈடுபட்டோம். தொடர்ச்சியாக ...
Comments Off on அவருடைய விந்து உள்ளே சென்ற பின் வழிகின்றது அது ஏன்?

hh1-300x225
அந்தரங்கம்
கேள்வி- நாங்கள் திருமணமாகி ஒரு மதம் நிறைவு பெறுகின்றது.திருமணம் ஆகி இருவரும் பதுன்மூன்று நாள் ஒன்றாக இருந்தோம்.பின் அவர் வெளி நாடு திரும்பிவிட்டார்.விரைவில் நான் சென்று விடுவேன் அவரிடம்.திருமணத்தின் பின் நாம் கலவியில் 5-6 தடைவை ஈடுபட்டோம். தொடர்ச்சியாக ...
Comments Off on அவருடைய விந்து உள்ளே சென்ற பின் வழிகின்றது.அது ஏன்?