அற்புதமாக பியானோ வாசிக்கும் அனாதை கலைஞனுக்கு பெருகி வரும் ஆதரவு.

அற்புதமாக பியானோ வாசிக்கும் அனாதை கலைஞனுக்கு பெருகி வரும் ஆதரவு.

piano_man_001.w245
Videos
“சேர்ந்தே இருப்பது? – வறுமையும் புலமையும்.” 1965-ம் ஆண்டு வெளியான திருவிளையாடல் படத்தில் சிவாஜியும் நாகேஷூம் பேசும் இந்த வசனத்திற்கும், இந்த வசனத்தைப் பேசிய இரண்டு அற்புதமான கலைஞர்களுக்கும் உலகம் உள்ள வரை அழிவே கிடையாது. அப்படி ஒரு ...
Comments Off on அற்புதமாக பியானோ வாசிக்கும் அனாதை கலைஞனுக்கு பெருகி வரும் ஆதரவு.