அந்த நேரத்தில் என்ன ஃ பீலிங் வரும்?

அந்த நேரத்தில் என்ன ஃ பீலிங் வரும்?

18-jism-300
அந்தரங்கம்
செக்ஸ் உறவில் கிளைமேக்ஸ் எனப்படும் உச்சக்கட்டம் ஒரு சில தம்பதியருக்கு மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் ஏற்படும். ஒரு சில தம்பதியர்களுக்கு இடையே மாறுபடும். சில சமயம் தீவிரமான உச்சக்கட்டும், மிகவும் சத்தமாக வெளிப்படலாம். சில உச்சக்கட்டம் மென்மையான நிகழலாம். ...
Comments Off on அந்த நேரத்தில் என்ன ஃ பீலிங் வரும்?